Vásároljon még legalább 5000 Ft értékben. A rendelés minimális összege 5000 Ft.

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Továbbiakban: ÁSZFF

hatályos ettől a naptól: 2020.04.20. (módosításig vagy visszavonásig érvényes)

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZFF tartalmát, amelyet a megrendelőoldalon található jelölőnégyzet kipipálásával is megerősít.

Ha a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a honlapon található elérhetőségek valamelyikén.

Az ÁSZFF megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni Látogatóink és Vevőink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a szerződési feltételek mellett a honlap általános felhasználási feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a szolgáltatónak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a szolgáltatóval szerződők esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek, a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A szolgáltató arra, hogy a jelen ÁSZFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Látogatóinkat és Vevőinket arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZFF fogalommeghatározásait, amelyeket az ÁSZFF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

Tartalomjegyzék

 1. Preambulum.. 2

1.1. Szolgáltató adatai 2

1.2. Vonatkozó jogszabályok. 2

1.3. Fogalmak. 3

 1. ÁSZFF alkalmazási köre és hatálya. 3
 2. A honlap használata. 4

3.1. Feltételek. 4

3.2. Árak. 5

 1. A vásárlás menete. 5

4.1. Regisztráció és vevői adatok megadása. 5

4.2. Termékek kiválasztása. 6

4.3. Számlázási, Szállítási, és Belépési adatok megadása. 7

4.4. Szállítási módok. 7

4.5. Fizetési módok. 9

4.6. Megrendelés véglegesítése. 10

4.7. Módosítás, lemondás. 10

4.8. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés. 11

4.9. Külföldre történő értékesítés. 12

 1. Fogyasztói tájékoztató. 12

5.1. Elállási jog. 13

5.2. Szavatossági jogok. 16

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek. 19
 2. Egyéb rendelkezések. 23

1. Preambulum

1.1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató vállalkozó neve: Erdélyi Torockói Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
Fióktelep: HU-2120 Dunakeszi, Bagoly utca 10.
Levelezési cím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
Nyilvántartásba vevő bíróság / hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-291053
Adószám: 25821820-2-42
Engedélyköteles tevékenység száma, és az engedélyező hatóság megnevezése:

3145/2016 3146/2016

Budapest Főváros XV.kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály

Telefonszám: +36707707899
E-mail: torockoitejtermekek@gmail.com
Képviselő: Varga Ioan Lénárd

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai

– Név

– Székhely

– Elérhetőség

Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

iroda@tarhely.eu

 

1.2. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződést és azt bármilyen egyéb érintő körülményt illetően a magyar jog előírásai az irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

1.3. Fogalmak

 • Felek:Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés:olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Látogató: minden, a szolgáltatón kívüli harmadik személy, aki szolgáltató honlapját látogatja
 • Megrendelőlap: a megrendelés befejezését és elküldését követően szolgáltató által vevő részére kiállított megrendelési összesítő
 • Szerződés:Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Szolgáltató:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, jogi formájától függetlenül, aki a fogyasztóval kötött szerződés esetén Vállalkozás
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vevő/Ön:a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • Webáruház: a szolgáltató honlapján keresztül üzemeltetett, adásvételi szerződés létrejöttét támogató felület

2. ÁSZFF alkalmazási köre és hatálya

Személyi hatály

 

A jelen ÁSZFF személyi hatálya a szolgáltatóra, valamint a szolgáltatóval jogviszonyban álló másik Felekre (Vevők) terjed ki. Az ÁSZFF a felhasználás mértékéig a honlapot Látogatókra is kiterjed.

 

Időbeli hatály

 

A jelen ÁSZFF-et a szolgáltató határozatlan időre adja ki. Az ÁSZFF rendelkezései a honlap látogatása tekintetében az első látogatástól, a vásárlást tekintve a megrendeléskor történő ÁSZFF elfogadásától alkalmazandók.

 

Alkalmazás köre – automatikusan létrejövő szerződés

A megrendelés elküldésekor automatikusan létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZFF rendelkezései határozzák meg. A jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a szolgáltató nem iktatja.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és a szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

Amennyiben az ÁSZFF és a Megrendelőlap szövege között ellentmondás lenne, úgy sorrendben először a Megrendelőlap, ezt követően az ÁSZFF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZFF irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabályok nem rendelkeznek.

 

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZFF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön, mint Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZFF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZFF rendelkezéseit, és az ÁSZFF maradéktalanul az Ön és az szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 

 

3. A honlap használata

3.1. Feltételek

 • A vásárlás regisztrációval vagy vendégként is történhet
 • A Látogató és a Vevő elfogadja, hogy a szolgáltató a honlapot folyamatosan fejleszti, így az a használat során funkcionalitásában, felületeiben, megjelenésében változhat.
 • Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Erdélyi Torockói Kft.

 • Jogellenes vagy jogosulatlan felhasználás

 

A szolgáltató az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a honlappal szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 1. A honlap bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 2. a Honalpot üzemeltető(k) számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;
 3. harmadik személyekről információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket is);
 4. felhasználói azonosítók és/vagy megrendelések automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 5. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg harmadik személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 6. vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elem közzététele vagy továbbítása;
 7. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

 

Tilos továbbá a honlap felhasználása bármely olyan célra vagy célokra, amelyek mások jogait sértik vagy veszélyeztetik (például faji, vallási, etnikai alapú diszkriminatív tartalmak; szexuális célú vagy pornográf tartalmú tartalmak; stb.), továbbá amelyek bármely formában az emberi életet veszélyeztető vagy kioltásra alkalmas ötletek megvalósítására irányulnak (különösen de nem kizárólag bármely fegyver, terrorcselekmény, stb.).

3.2. Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). Az árak tájékoztató jellegűek.

A szolgáltató az árakat üzletpolitikai okból egyoldalúan módosíthatja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Amennyiben szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZFF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Egyes termékek a 27%-ostól eltérően 18%-os ÁFÁ-t tartalmazhatnak.

Egyes termékeink a 27%-ostól eltérően 5%-os ÁFÁ-t tartalmazhatnak.

4. A vásárlás menete

4.1. Regisztráció és vevői adatok megadása

Vásárlás regisztrációt követően

Vevői fiók regisztrációja során az alábbi adatok megadására van szükség:

 • név
 • felhasználói név
 • jelszó
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • email cím
 • telefonszám
 • adószám és adóalany (cég) név (adóalany nevére kiállított számla esetén)

A termékek kiválasztása előtt a bejelentkezés menüpontban, vagy a termékek kiválasztása után, a kosárra kattintva, a pénztárhoz való lépést követően adhatja meg felhasználónevét és jelszavát, és küldheti el megrendelését. Regisztrálás / belépés után a Vevő neve megjelenik a kosár funkció alatt. A névre kattintva a vevői fiókban a regisztrált jelszavát, belépési adatait, számlázási és szállítási adatait a Vevő bármikor módosíthatja. A fiókjában megtekinthetőek a korábbi rendelések adatai, valamint nyomon követhetőek az aktuális rendelések adatai, állapota.

Vásárlás vendégként

A honlap látogatására, valamint a termékek megtekintésére regisztráció nélkül is van lehetőség.

Vendégként való vásárláskor a megrendelés elküldése előtt az alábbi adatok megadására van szükség:

 • név
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • email cím
 • telefonszám
 • adószám és adóalany (cég) név (adóalany nevére kiállított számla esetén)

4.2. Termékek kiválasztása

Figyelem: a minimum rendelési összeg bruttó 5000 forint (szállítási költség nélkül)

A termékeket szolgáltató az alábbi módon teszi rendezhetővé, illetve szűrhetővé:

 • Termékcsoportok
 • Méretek
 • Főkategóriák és alkategóriák
 • Termék nevére keresés

A fenti szempontok tájékoztató jellegűek, amelyeket szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthat, kiegészíthet vagy megszüntethet.

Vevő akármennyi terméket kiválaszthat. Amennyiben Vevő számára nem egyértelmű a kiválasztás módja, illetve a kiválasztott termékek listája és száma, köteles a szolgáltatóval a kapcsolat felvételére és a kérdés tisztázására a megrendelés elküldését megelőzően. A megrendelés elküldése a kiválasztott termékeket illetően fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Eljárás hibás ár esetén

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (a százalékos mérték az irányadó)

 

Hibás áron megrendelt termékek esetén szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely alapján a Vevőnek lehetősége van eldönteni, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy lemondja a megrendelést.

Kosár

A megvásárolni kívánt termékeket a “Kosárba” gomb megnyomásával kosarába teheti. Amennyiben a termékhez tartozó “kosárba” gombra többször kattint, azzal annyi darabot tesz belőle kosarába, amennyi a mennyiség mezőben be van állítva. A kosárban lévő termékek ára folyamatosan összeadódik, amely a vásárlás végösszege mezőben nyomon követhető.

A termékek kiválasztását követően a kosárból a Vevő tovább léphet a vásárláshoz, valamint a szállításhoz szükséges adatok megadásához.

4.3. Számlázási, Szállítási, és Belépési adatok megadása

A 4.1. pontban leírtaknak megfelelően a termékek kiválasztása után van lehetőség a számlázási, szállításai adatok megadására, vagy – lehetőség szerint – a belépési adatokkal vevői fiókba belépni. Cégadatok megadása is lehetséges.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

4.4. Szállítási módok

Amennyiben szolgáltató csak egy szállítási módot biztosít, úgy a fizetési mód kiválasztása nem lehetséges.

 

A szállítás és az átvétel kizárólag házhozszállítással történik.

 

Házhozszállítás

 • A házhozszállítást a szolgáltató végzi.
 • Minimum rendelési összeg bruttó 5000 forint (szállítási költség nélkül)
 • Szállítási terület: Budapest, Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint, Diósd, Érd, Halásztelek, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Taksony, Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Üllő, Ecser, Maglód, Gyömrő, Pécel, Nagytarcsa, Kistarcsa, Csömör, Fót, Dunakeszi, Göd, Budakalász, Szentendre, Pomáz, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Budakeszi
 • Csomag kézbesítése: a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül, munkanapokon 7 és 17 óra között
 • Szállítási díj:

 

Rendelés összege (szállítási költség nélkül) Szállítási díj
Bruttó 5.000 – 10.000 999 forint
Bruttó 10.000 – Ingyenes
 • Külön csomagolási díj nem kerül felszámításra

FONTOS:

A fent megjelölt szállítási idő becsült idő, amely a rendelések számától függően kevesebb és több is lehet. szolgáltató és/vagy a házhozszállítást végző futárszolgálat megrendelést követő tájékoztatása az irányadó a valós kiszállítási időt illetően.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok teljes (termék ára és szállítási díj) költségét a Vevőre terheljük, amelyet a csomag telephelyünkre történő visszaérkezését követően, ügyfélszolgálatunk jelzését követően és egyeztetve, átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel rendezhet. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak.

Az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett a csomagok tartalmát a futárszolgálatnak történő átadást megelőzően fényképezőgéppel rögzítjük. A csomag átvételekor a Vevő köteles a futár előtt megvizsgálni a csomag sértetlenségét, valamint a benne található termékek mennyiségét, és amennyiiben sérülést vagy hiányt észlel, úgy a futárral együtt jegyzőkönyv felvételére, valamint a csomagban található termékek tételes (egyenkénti rögzítés) átvételére köteles.

 

4.5. Fizetési módok

A szállítási mód megadását követően a fizetési mód kiválasztása lehetséges.

Amennyiben szolgáltató csak egy fizetési módot biztosít, úgy a fizetési mód kiválasztása nem lehetséges.

 

A fizetés történhet:

 • banki előreutalással,
 • megrendeléskor bankkártyás fizetéssel (SimplePay)
 • utánvét esetén készpénzzel vagy bankkártyával,

amelyet a Fizetési mód menüben választógombbal adhat meg.

 

Banki előreutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

Bank neve:
Bankszámlaszám:
Számlatulajdonos:

Az utalás közleményében a Rendelési számot fel kell tünteni.

OTP Bank SimplePay bankkártyás fizetés

Kártyás fizetés esetén a megrendelés házhozszállítására a fizetési tranzakció lezárását követően kerül sor. A kártyás fizetés a SimplePay biztonságos szerverén keresztül és fizetési oldalán történik, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés jóváhagyását követően. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a Webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Amennyiben a SimplePay a bankkártyás fizetést valamilyen okból visszautasítja, a megrendelés nem jön létre, és Vevő másik fizetési módot választhat vagy egy későbbi időpontban újra kezdeményezheti a bankkártyás fizetést.

 

Utánvétel

Utánvétel esetén a megrendelés értéke

 • készpénzzel vagy bankkártyával

kiegyenlíthető.

A bankkártyás fizetés az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Rendszerén keresztül történik.

Számlázás

A fizetést követően szolgáltató a megrendelés teljes összegéről (ideértve a szállítási költséget is) a jogszabályoknak minden megfelelő számlát vagy nyugtát állít ki Vevő részére. A kiállított nyugtát/számlát szolgáltató a kézbesítéskor, a csomag részeként küldi meg Vevő részére. A megrendelői összesítő nem helyettesíti a számlát/nyugtát.

4.6. Megrendelés véglegesítése

A rendelés a ’Rendelés jóváhagyása’ vagy ugyanilyen jelentésű gombbal véglegesíthető gombbal véglegesíthető, azonban a rendelés nem küldhető el addig, amíg a Vevő a kötelezően elfogadandó jelölőnégyzeteket nem pipálta ki, így különösen a jelen ÁSZFF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A Vevő tehát köteles a rendelés véglegesítése lőtt az ÁSZFF-et elolvasni, megismerni, és a jelölőnégyzet kipipálásával az ÁSZFF-ben foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

A Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A szolgáltató a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során, de legkésőbb az elküldéstől számított 48 órán belül e-mail útján (visszaigazoló email) visszaigazolja a Vevő ajánlatát, amely a megrendelés összesítését, valamint a rendelésre, a szállításra és a fizetésre vonatkozó egyéb információkat tartalmaz. Amennyiben Vevő a megerősítő emailt nem kapja meg a rendelés elküldését követő 1 munkanapon belül, úgy kérjük, hogy azt a megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze. Amennyiben a rendelés elküldését követően a Vevő a visszaigazoló emailben adathibát észlel, úgy azt köteles haladéktalanul jelezni szolgáltató felé.

A szerződés akkor jön létre, amikor a szolgáltató által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

Amennyiben szolgáltató oldaláról bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel a rendelést illetően, úgy a Vevőt elsődlegesen telefonon vagy emailben tájékoztatja.

FIGYELEM:

A Vevő a rendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a szolgáltató jelen ÁSZFF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Vevő felelőssége, hogy helyes és pontos szállítási és elérhetőségi adatokat adjon meg a rendelés elküldésekor. A nem helyes vagy pontos címből eredő reklamációt szolgáltató semmilyen formában nem köteles kezelni.  Hibásan, hiányosan vagy pontatlanul megadott szállítási, számlázási adatok miatt keletkező költségek a Vevőt terhelik, az okozott kárért a Vevő felel. A nyilvánvalóan valótlan tartalmú regisztráció és/vagy rendelés törlésre kerül.

szolgáltatónak nem kötelessége vizsgálni továbbá azt, hogy a Vevő jogosult-e a rendelést feladni, különösen, de nem kizárólag a rendeléshez megadott adatok jogszerű használatát vagy a Vevő életkorát tekintve.

4.7. Módosítás, lemondás

Amennyiben a Vevő – házhozszállítás esetén – még nem kapott tájékoztatást, hogy a termék kiszállításra került, úgy módosíthatja, vagy lemondhatja a megrendelését a megadott elérhetőségek valamelyikén. Ebben az esetben a Vevőnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége.

Megrendelések összevonása

Megrendelés összevonására kizárólag az azonos fizetési és szállítási móddal leadott rendelések esetén, külön e-mailben vagy telefonon (a rendelés megjegyzésében nem) történő jelzésével lehetséges. Az összevonás csak a még feldolgozás alatt lévő rendeléseknél lehetséges, tehát a rendelés még nem került átadásra kiszállításhoz.

Figyelem: szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy a megrendelések összevonása lehetséges legyen, azonban azt garantálni még a fenti feltételek teljesülése esetén sem tudja.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet, a kapcsolódó különleges jogrendi jogszabályok, valamint a teljesítésbe bevont harmadik személyek fentiekkel kapcsolatban hozott intézkedései a szerződés teljesítésében olyan, előre nem látható változásokat eredményezhetnek, amelyekért a szolgáltató a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre. szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen változásokra megfelelő válaszokat adjon, azokat kielégítő módon kommunikálja és kezelje a Vevők felé.

Amennyiben szükséges, akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében szolgáltató jogosult:

 • a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
 • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

Felfüggesztés vagy halasztás esetén szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit halasztott időpontban köteles teljesíteni, lehetetlenülés esetén Vevőnek a már megfizetett rendelési összeget visszatéríteni. szolgáltató a rendelés összegének visszatérítése esetén a Vevő által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

4.8. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Szolgáltató a megrendelés és a szerződés teljesítését a rendelési összeg és a szállítási díj előre történő megfizetéséhez kötheti, ha a Vevő már egy korábbi időpontban legalább egyszeri rendelése során a kiküldött csomagot nem vette át (ide nem értve az elállási jog gyakorlását), vagy a csomag a ’nem kereste’ jelzéssel érkezett vissza a szolgáltatóhoz. Ebben az esetben szolgáltató a rendelés feladását megelőzően meggyőződik a díjak és költségek sikeres rendezését illetően.

4.9. Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg a honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat, azonban elsődlegesen Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

Amennyiben Vevő Magyarország területén kívüli szállítási címet kíván megadni, úgy kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZFF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel. szolgáltató nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről. szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi áfát alkalmaz.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

Szolgáltató külföldi értékesítés esetén visszatarthatja a csomag feladását mindaddig, amíg nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént.

Szolgáltató a termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vevő az ÁSZFF szerint választhatja a csomag személyes átvételét az szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vevő kérheti, hogy a csomag szállítását saját költségén intézze külföldre, azonban szolgáltató ebben az esetben is jogosult előzetesen meggyőződni arról, hogy a rendelés teljes összege megfizetésre került. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. Amennyiben a Vevő a szolgáltató általi szállítást választja, úgy szolgáltató kérheti előzetesen a rendelés összegének megfizetése mellett a szállítási költség előzetes megfizetését is. Amennyiben Vevő a szállítási díjat nem fizeti meg szolgáltató számára, szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vevő számára.

5. Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

5.1. Elállási jog

5.1.1. Fogyasztót megillető elállási jog

 

Figyelem: Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3) pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek vagy önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül eljáró természetes személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége:

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

 

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

5.1.2. Az Eladó (szolgáltató) kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

5.1.3. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

Figyelem: A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

5.1.4. Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Szolgáltató:

Cím:

email:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

____________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: ________________________________

A fogyasztó(k) neve: ___________________________________________________

A fogyasztó(k) címe: ___________________________________________________

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni: ____________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ______ (hely), ______________ (idő)

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Szavatossági jogok

5.2.1. Kellékszavatosság

Termék hibás teljesítése esetén a Vevő az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szerint.

A Vevő jogai

 

A Vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan lenne
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére saját kijavítást, illetve mással kijavíttatást vagy
 • a szerződéstől is elállhat (végső esetben)

Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő időközben egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Határidő

 

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

A kellékszavatossági igény érvényesítésének feltételei

Bizonyítási teher

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termék

Használt termékek esetén a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a szolgáltatónak nincs felelőssége.

 

5.2.2. Termékszavatosság

Termék hibás teljesítése esetén a Vevő a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szerint.

 

A Vevő jogai

 

A Vevő választása szerint az alábbi termékszavatossági igényekkel élhet:

 • kijavítás
 • kicserélés.

A hibás termék

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Határidő

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogvesztő határidő is.

 

A kellékszavatossági igény érvényesítésének feltételei

Bizonyítási teher

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) termékszavatossági kötelezettsége alóli mentesülése

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Figyelem: ugyanazon hiba vonatkozásában kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

5.2.3. Jótállás

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a jótállás az alábbi részekből állhat:

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az Eladó jótállásra nem kötelezett.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Önként vállalt jótállás

Szolgáltató önként vállalt jótállást nem vállal.

Figyelem: ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vevő a terméket átveszi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Levelezési cím:
 • Telefon:
 • E-mail:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Jegyzőkönyv

 

Tartalma legalább:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Panasz elutasítása

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Fogyasztó jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Fogyasztóvédelmi Hatóság

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető Testület

Az Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is lehet fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását
 1. ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

                                              

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei

Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
   

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által létrehozott platform (honlap), amelynek célja, hogy a fogyasztók könnyebben és hatékonyabban tudják fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogaikat és igényeiket, lehetőleg bírósági eljárás nélkül.

Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7. Egyéb rendelkezések

Magatartási Kódex

Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedése

A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZFF valamely pontja érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, attól még a szerződés és az ÁSZFF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZFF-et, amely módosítás azonban a korábban létrejött szerződésekre nem alkalmazandó.

 

Vis maior

 

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy kirívó mértékben akadályozó esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Félnek felróható magatartásra sem. Ilyen események lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargo, valamint a számítástechnikai rendszerekben jártas, ún. “hacker” (csoportok) által megvalósított, célzott támadás(ok), amelyek elsődleges célja adatszerzés, adatok felhasználása vagy az azokkal való bármely egyéb bűncselekmény megvalósítása.

A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződések szerinti kötelezettségek teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

A vis maior által érintett Fél haladéktalanul, de legkésőbb a vis maior körülményről való tudomásszerzést, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulását követő 5 napon belül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior körülmény fennállásáról, jellegéről és – amennyiben lehetséges – várható időtartamáról.

A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződések szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

 

Adatvédelem

 

Minden adatvédelmi tárgyú és tartalmú tájékoztatást intézkedést az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz, amely a honlapon külön oldalon elérhető, és elolvasása, megértése és elfogadása feltétele a honlap látogatásának, valamint a Webáruházban rendelés indításának és elküldésének.

Az Ön kosara még üres! Vásároljon még legalább 5 000 Ft-ért, a rendelés minimális összege 5 000 Ft. Vásároljon 10.000 Ft felett, és a szállítás ingyenes!
0